សេក្តីជូនដំណឹង! អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកទទួលចុះឈ្មោះស្នើសុំបណ្ណសារព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

You might like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *